Latest Uploads
SM-J730F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J730F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J730F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J730F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J730F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J730F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J710FN ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J710FN ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J510FN ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J510FN ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J510FN ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J510FN ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J510FN ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J500H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J500H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J500H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J500H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J500H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J500H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J500H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J320M ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J320M ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J320M ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J320M ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J320M ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J320M ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 0.00 Mb.),   SM-J320F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J320F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J320F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J320F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J320F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J320F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-j200H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-j200H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-j200H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-j200H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J200G ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J200G ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J200G ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J200G ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J200G ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J200G ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J110H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J106B ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J106B ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J106B ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J106B ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J106B ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J106B ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J106B ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  SKG-Modern S1/S1c (File size 0.00 Mb.),   iphone6 ລາຍສະວິກເປີດ-ປິດ (File size 1.00 Mb.),   SM-J320P ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   OPPO R1L R8006 ແລະ R1s R8007 ໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ (File size 1.6 Gb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ i (File size 5.00 Mb.),   ACER B1-720 ລວມຟາຍ (File size 625.00 Mb.),   SM-J500H ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   SM-J330G (File size 1.1 Gb.),   Play 3 (File size 597.00 Mb.),   Nipda Depression S1 (File size 328.00 Mb.),   NEX Start 4 (File size 0.00 Mb.),   SM-J510FN ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SP TOOL ລວມ ຫລາຍເວີຊັ່ນ(ໂປຣແກຣມແຟັດ) ເລືອກໂຫລດທີລະເວີຊັ່ນ (File size 0.00 Mb.),   SM-J120H ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   SM-925T ຟາຍ ADB (File size 25.48 Mb.),   inovo iTAB705D 8G (File size 491.00 Mb.),   OPPO R829T by sptool (File size 0.00 Mb.),   NEX Smile 1 (File size 0.00 Mb.),   ROM happy phone3g 4.0 Plus happyPhone3G 4.0Plus (File size 465.00 Mb.),   OPPO R831K (File size 932.00 Mb.),   ture smart4g m1 plus frp ບໍ່ແມ່ນປົດລ໋ອກເຄືອຂ່າຍ (File size 1.1 Gb.),   WIKO JIMMY ver16 (File size 438.00 Mb.),   ລວມວົງຈອນ APPLE ຫລາຍລຸ້ນຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ (File size 5.00 Mb.),   SM-G950N (File size 2.5 Gb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ G (File size 5.00 Mb.),   iphone5 ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ຂຶ້ນ (File size 5.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ G (File size 5.00 Mb.),   OPPO Joy 3 A11w ລວມຟາຍ (File size 1.3 Gb.),   OPPO R5 R8106 ລວມຟາຍ (File size 1.34 Gb.),   GT-N5100 DUMP File (File size 1.6 Gb.),   DTAC Phone S2 ແກ້ຄ້າງແລະຕິດແອັດເຄົ້າ (File size 1.5 Gb.),   ZTE Blade A2 ປົດແອັດເຄົ້າ (File size 0.00 Mb.),   NEX Smile 3 big (File size 0.00 Mb.),   SKG-Modern S2/S2A ລວມຟາຍ (File size 0.00 Mb.),   SM-J7108 ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   i-mobile Hitz20 hitz21 hitz23 3g unlocksim (File size 0.00 Mb.),   TWZ TAB Play123 (File size 437.00 Mb.),   Y511-U251 ລອມສູນ (File size 777.00 Mb.),   istyle 8.3 DUMP File (File size 220.00 Mb.),   iQ xPro3 (File size 3.4 Gb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ A (File size 5.00 Mb.),   ລວມວົງຈອນ APPLE ຫລາຍລຸ້ນຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ (File size 5.00 Mb.),   SKG-Modern S6/S6a ລວມຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 516.00 Mb.),   SM-J100H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   iQ 5.8 DTV DUMP File (File size 1.8 Gb.),   SKG-Modern S6/S6a ລວມຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 0.00 Mb.),   lava iris600 ແກ້ອິມມີຫາຍແລະແກ້ແອັດເຄົ້າ ເທສຜ່ານ ນ້ອຍ ບິກເທເລຄອມ (File size 603.00 Mb.),   iphone6S ໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   Wiko Pulp 4G (File size 867.00 Mb.),   OPPO F1s ລວມຟາຍ (File size 1.3 Gb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.
 • ຂ່າວສານຈາກເວັບໄຊ້
  ຄອດຝຶກອົບຮົມ EMMC android ທຸກລຸ້ນ (
 • ເບິ່ງ 1,971 ເທື່ອ)
  ເມື່ອວັນທີ 17 ມັງກອນ 2017 ເວລາ 10:56 น.

  ສະບາຍດີເພື່ອນຊ່າງທຸກຄົນ ທີ່ຍັງລໍຄອຍUFI Box ຕອນນີ້ຂໍແຈ້ງມາຍັງທຸກທ່ານຊາບທົ່ວເຖິງກັນວ່າ UFI ຂຶ້ນລາຄາເກີນຫມື່ນບາດໄທ ດັ່ງນັ້ນ ຄອດUFI ຈຶ່ງຈັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ ມັນລາຄາສູງເກີນ ແລະບາງທ່ານອາດບໍ່ຢາກລົງທຶນຫລາຍ. . ⚙️ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າແລະທີມງານ UFI thailand ຈຶ່ງໄດ້ລົມລາຍລະອຽດກັນວ່າ ສິຈັດງານອົບຮົມ eMMC/eMCP โดย Easy Jtag & E-Mate Pro eMMC Too. ແທນUFI ທີຄຸນສົມບັດໃຊ້ງານເຊັ່ນດຽວກັນແລະຕໍ່ຍອດຮອດ UFI box ໄດ້ເລີຍ . ລາຍລະອຽດ ແມ່ນການແກ້ໄຂEMMC ທີ່ຫລາຍໆຄົນໄດ້ຮູ້ກັນວ່າ ອາການຂອງແອນດຣອຍທຸກລຸ້ນຂ້ອນຂ້າງສ້ອມຍາກ.ແຟັດບໍ່ເຂົ້າ.ແຟັດລະດັບ.ແຟັດແລ້ວເບດແບນimeiຫາຍ. ແຟັດແລ້ວຄ້າງເຫມືອນເດີມແລະອື່ນໆທີ່ຫລາຍໆຮ້ານເຄີຍເຈິ ✳️ຄຸ້ມແນ່ນອນ ກະລຸນາອ່ານຕໍ່ດ້ານລຸ່ມ โอกาสของพี่น้องช่างลาวมาถึงแล้ว อยากซ่อม เครื่องระบบ Android เช่น Samsung OPPO Asus Imobile Huawei Lava Vivo Zte Trueฯลฯ อาการเปิดไม่ติด อาการค้างโลโก้ วิฟหรือแฟลชกลับมาอาการเดิม แฟลชเสร็จ จอมืด สั่น จอลาย อีมี่ Null เป็นต้น มาทางนี้ ***Bigtelecom Laos และ I Fix Phones มีความยินดีเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมอบรม การซ่อมเครื่อง ระบบแอนดรอยด์ ที่เสียจาก eMMC/eMCP โดย ใช้กล่อง Z3 Easy-Jtag และ Emate Pro eMMC Tool **คอร์ส แก้ไขปัญหา eMMC/eMCP โดย Easy Jtag & E-Mate Pro eMMC Tool เพื่อต่อยอด UFI Box (ในงานมีกล่องและอุปกรณ์มาจำหน่าย)*** ***สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญ eMMC/eMCP เมืองไทย อ.คิงส์ ดราก้อน และทีมงานตุณภาพ I-Fix Phones ***เอกสารประกอบการเรียนสี่สี ขนาดใหญ่ A3 *** สถานที่จัดอบรม นครหลวงเวียงจันทร์ เสาร์ 25-อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ค่าอบรม 9800 บาท(รวมกล่อง Z3 Easy Jtag) หรือ 5000 สำหรับท่านที่ไม่ต้องการกล่อง สนใจติดต่อ FB: Bigtelecom Laos หรือ FB:มุกโมบาย กบ ***เรามีประสบการณ์การจัดสอน ด้าน การแก้ไข eMMC/eMCP ในเครื่องAndroid ทุกยี่ห้อ ทีมงาน I-Fix Phones ได้ศึกษาและลงมือวิจัยเกี่ยวกับeMMC/eMCP มานานนับหลายปี เครื่องระบบ Android เช่น Samsung OPPO Asus Imobile Huawei Lava Vivo Zte Trueฯลฯ พบว่า สาเหตุการเสียส่วนใหญ่ กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของเครื่องที่ใช้ระบบแอนดรอย์คือ หน่วยเก็บความจำและซอร์ฟแวร์ ที่เรียกว่า เม็ด eMMC/eMCP เสีย เนื่องจากมีการใช้งานหนักมากในเครื่องตระกูลนี้ เนื้อหาที่จะสอน ในสองวัน ทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ***ในภาคทฤษฎี เราได้แปลจากเอกสารต่างประเทศ นับหลายร้อยหน้า และนำมาตรวจสอบ ย่อยและสรุป จึงมั่นใจในความถูกต้องของเนื้อหา ****ในภาคปฎิบัติ เรานำมาจากการทำงานและประสบการณืจริงในการทำงานของทีมงาน ในเรื่องนี้มานานตั้งแต่เริ่มต้น 1.โครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่การทำงาน ของ eMMC/eMCP ดังนี้ 1.1 พัฒนาการของ Flash Memoryและแนนแฟลช 1.2 โครงสร้างของ eMMC/eMCP 1.3 eMMC Block( 4.3/4.4) -VCC / VSS/ VCCQ/ VSSQ/ VDDI/ Command (CMD)/ CLK/Input/Outputs (DAT0-DAT7)/ RESET 1.4 Nand Storage Block eMMC ( 4.3/4.4)Boot Partition/Boot 1 /Boot 2 /RPMB (Replay Protected Memory Block)User Partition Block /MBR (Master Boot Record)/GPT (GUID Partition Table)/Image File(.img)/Boot kernel (boot.img)/Recovery (recovery.img)/System (system.img) /User Data (userdata.img/ Cache (cache.img/Modem/NVRAM/EFS 1.5 eMMC Controller /CID/RCA/DSR/CSD/OCR/EXT_CSD 1.6 Flash Management//Bad Block /Wear Leveling 2.ขั้นตอนของการบู๊ตระบบ Android 3.ประเภทของอาการเสียของเครื่องแอนดรอยด์ 4.การแยกประเภท TYPE ของ eMMC/eMCP Chip 5.ความหมายของ ISP และการทำงานของเทคโนโลยี่ JTAG 6.วิธีการตรวจเช็ค อาการเสียของเครื่อง อาทิ เปิดไม่ติด เปิดค้างโลโก้ เครื่องทำงานช้าและทำงานผิดปกติ ว่าเกิดจากสาเหตุเม็ด eMMC/eMCP หรือไม่ ทั้งเสียในส่วนของ HardWare และ SoftWare 7.วิธีการตรวจเช็คเม็ด eMMC/eMCP เม็ดเก่าว่าสามารถนำมาซ่อมแซมและใช้งานอีกครั้งได้หรือไม่ และตรวจเช็คเม็ดใหม่ว่าสมบูรณ์และใช้งานได้หรือ 8.วิธีการจำแนก เพื่อตรวจสอบว่า eMMC/eMCP แต่ละ TYPE ใช้ทดแทนกันได้อย่างไร ขนาดของหน่วยความจำที่ต่างกันใช้ทดแทนกันได้หรือไม่ และการตรวจเช็คสเป็คของeMMC/eMCP 9.โดยสอนการใช้งานโปรแกรม easy jtag(http://easy-jtag.com/?page_id=1369) ในการใช้งานต่างๆ เช่น รีแพรเม็ด,การเขียนบู๊ต,การขยายบู๊ต, การดูดบู๊ต,การแปลงเม็ด สอนการแก้ไขปัญหา eMMC/eMCP โดย Easy Jtag และ E-Mate Pro อาทิ อาการบู๊ตตาย Unbrick ในเครื่อง Samsung OPPO Asus Imobile Huawei Lava Vivo Zte Trueฯลฯ การ Dump File ต่างๆ Oppo อาการยอดฮิต แฟลชดับเครื่องสั่น ยาว หรือแฟลชข้อมูลอยู่ครบ เป็นต้น 9.1การรีแพรเม็ดหรือการซ่อมเม็ดเสีย ในกรณีนี้เราจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 9.1.1 เม็ดที่เสียในส่วนของเฟิร์มแวร์เสีย เราเขียนเฟิร์มแวร์ใหม่ก็ใช้ได้เลยมีขั้นตอนแบบไหนบ้าง 9.1.2 เม็ดที่เสียในส่วนของฮาร์ทแวร์แบบนี้ ทิ้งอย่างเดียวครับ วิธีการเช็คเม็ดเพราะบางเม็ดเขียนได้แต่ใช้ไม่ได้ ไม่ว่าจะทำงานช้า,เครื่องค้างแฮ้งต่างๆ 9.2 การเขียนบูตการเลือกไฟล์บูตต่างๆ แต่ละรุ่นเลือกแบบไหน 9.3 การขยายบูตมีเทคนิกการทำงานแบบไหน ทำเพื่ออะไร 9.4 การดูดไฟล์บูตต่างๆ boot1 boot2 EXT USER 9.5 การแปลงเม็ด การเปลี่ยนชื่อเม็ดเพื่อลองรับไฟล์รุ่นอื่นๆ 10 .การรีแพร์อีมี่และภาคสัญญาน 11.lสอนการยกวาง เม็ด eMMC/eMCP การต่อจุด ISP สนใจ ติดต่อ โอนมัดจำ 5000 บาทสำหรับผู้ต้องการซื้อกล่อง หรือ มัดจำ 3000 บาท สำหรับผู้ไม่ต้องการกล่อง ที่ FB : Bigtelecom Laos หรือ มุกโมบาย กบ ***สงวนสิทธิ์ ผู้เรียนจำนวน 30 คนขึ้นไปจึงจัดการสอนนะครับ ถ้าต่ำกว่านี้ไม่คุ้มทุน ขอบคุณทุกท่านคับ #IFixPhones ทีมงานคุณภาพ — กับ Bigtelecom Laos ✳️✳️ອົດໃຈລໍບໍ່ໄຫວ ແກ້ໄດ້ຈົບງານ ໄດ້ເງິນ✳️✳️ ⭕️ລໍບໍ່ໄດ້ສະຫມັກເລີຍ ຄ່າອົບຮົມສຸດຄຸ້ມແລະແສນຄຸ້ມ ພຽງແຕ່5000ບາດ{ບໍ່ລວມກ່ອງ} .  .  .


  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808