• ROM True
  TRUE SMART 4G Speedy 4.0_Plus ລອມປົດລ໋ອກແລະລອມເຕັມ VER23
 • ເບິ່ງ 454 ເທື່ອ
  ເມື່ອວັນທີ 2 ເມສາ 2017 ເວລາ 8:55 น.

  ຄວນແບັກອັບລອມເດີມໄວ້ກ່ອນ  .


 • ຟາຍດາວໂຫຼດ
 • ແຟັດຜ່ານ ແຟັດທູນຫລື cm2 ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດ ລອມປົດລ໋ອກ
 • ລອມແກ້ຄ້າງແກ້ຈໍຂາວແຕ່ຕິດລ໋ອກ
  @Copyright: 2017-2021 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support