65 ROM OPPO A37FW
ເມື່ອວັນທີ 11 ພະຈິກ 2017 ເວລາ 17:18 น.
ເບິ່ງ 55 ເທື່ອ
64 OPPO A39 CPH1605 ແຟັດປົດຫນ້າຈໍແລະອື່ນໆ
ເມື່ອວັນທີ 12 ສິງຫາ 2017 ເວລາ 0:00 น.
ເບິ່ງ 97 ເທື່ອ
63 ເວບໂຫລດລອມ OPPO ເວບນອກ
ເມື່ອວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2017 ເວລາ 15:09 น.
ເບິ່ງ 151 ເທື່ອ
62 OPPO F1S ແກ້ລ໋ອກຫນ້າຈໍ by CM2 ຂໍ້ມູນບໍ່ຫາຍ
ເມື່ອວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2017 ເວລາ 11:21 น.
ເບິ່ງ 107 ເທື່ອ
61 OPPO F1S ແກ້ ເບດແບນຫາຍ ເທສ ຜ່ານ noy bigtelecom
ເມື່ອວັນທີ 25 ມີນາ 2017 ເວລາ 12:00 น.
ເບິ່ງ 107 ເທື່ອ
60 OPPO A33W ປົດແອັດເຄົ້າ
ເມື່ອວັນທີ 17 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 19:19 น.
ເບິ່ງ 99 ເທື່ອ
59 OPPO R8113 Piano ແກ້ອາການຕ່າງໆ
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:50 น.
ເບິ່ງ 96 ເທື່ອ
58 OPPO R8113 ແກ້ ລີເຊັດບໍ່ຫາຍ
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:49 น.
ເບິ່ງ 109 ເທື່ອ
57 OPPO R815 ລວມຟາຍ ຜ່ານໂປຣແກຣມ
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:47 น.
ເບິ່ງ 93 ເທື່ອ
56 OPPO R1001 ລວມຫລາຍຟາຍ
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:44 น.
ເບິ່ງ 129 ເທື່ອ
55 OPPO R831 ລວມຟາຍຜ່ານໂປຣແກຣມ
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:42 น.
ເບິ່ງ 117 ເທື່ອ
54 OPPO R821 ລວມຟາຍຜ່ານໂປຣແກຣມ
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:40 น.
ເບິ່ງ 141 ເທື່ອ
53 OPPO R831K
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:38 น.
ເບິ່ງ 114 ເທື່ອ
52 OPPO R8113
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:36 น.
ເບິ່ງ 93 ເທື່ອ
51 OPPO R829 ຜ່ານໂປຣແກຣມ
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:34 น.
ເບິ່ງ 87 ເທື່ອ
50 OPPO R831K ຜ່່ານໂປຣແກຣມ
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:28 น.
ເບິ່ງ 107 ເທື່ອ
49 OPPO R827 ຜ່ານໂປຣແກຣມ
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:24 น.
ເບິ່ງ 115 ເທື່ອ
48 OPPO OPPO R819 ຜ່ານໂປຣແກຣມ
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:14 น.
ເບິ່ງ 107 ເທື່ອ
47 OPPO Find Way S ( U70 ຜ່ານແມັມ
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:36 น.
ເບິ່ງ 112 ເທື່ອ
46 OPPO NEO3 ( R831K ) ຜ່ານແມັມ
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:33 น.
ເບິ່ງ 114 ເທື່ອ
45 OPPO Joy Plus R1011 ລວມຟາຍແກ້ອາການຕ່າງໆ
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:29 น.
ເບິ່ງ 167 ເທື່ອ
44 OPPO 3006 ( Mirror 3 ) ແກ້ອາການຕ່າງໆ ລວມຟາຍ
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:27 น.
ເບິ່ງ 134 ເທື່ອ
43 OPPO A33w ຜ່ານແມັມ
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:24 น.
ເບິ່ງ 113 ເທື່ອ
42 OPPO Neo 5 ( 1201 ) ຜ່ານແມັມ
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:22 น.
ເບິ່ງ 107 ເທື່ອ
41 OPPO U707 ລວມຟາຍ
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:18 น.
ເບິ່ງ 100 ເທື່ອ
40 OPPO Mirror 5 ( A51F)
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:16 น.
ເບິ່ງ 179 ເທື່ອ
39 OPPO Neo 5s ( 1206 ) ຜ່ານແມັມ
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:15 น.
ເບິ່ງ 120 ເທື່ອ
38 OPPO Joy 3 A11w ລວມຟາຍ
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:07 น.
ເບິ່ງ 144 ເທື່ອ
37 OPPO R815 ຜ່ານແມັມ
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:05 น.
ເບິ່ງ 113 ເທື່ອ
36 OPPO R8111 ຜ່ານແມັມ
ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:02 น.
ເບິ່ງ 115 ເທື່ອ
35 OPPO F1ແລະF1F ຜ່ານແມັມແລະໂປຣແກຣມ ໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:57 น.
ເບິ່ງ 103 ເທື່ອ
34 OPPO R7s ລວມຟາຍ
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:53 น.
ເບິ່ງ 100 ເທື່ອ
33 OPPO 1201 ຜ່ານໂປຣແກຣມ
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:51 น.
ເບິ່ງ 160 ເທື່ອ
32 OPPO R5 R8107 ມີໂປຣແກຣມແຟັດລວມກັນ
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:48 น.
ເບິ່ງ 99 ເທື່ອ
31 OPPO R1L R8006 ແລະ R1s R8007 ໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:46 น.
ເບິ່ງ 97 ເທື່ອ
30 OPPO R5 R8106 ຜ່ານໂປຣແກຣມ
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 22:52 น.
ເບິ່ງ 94 ເທື່ອ
29 OPPO Joy R1001 ຜ່ານແມັມ
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 22:48 น.
ເບິ່ງ 98 ເທື່ອ
28 OPPO Find 7a X9006
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 22:39 น.
ເບິ່ງ 99 ເທື່ອ
27 OPPO N3 ລະຫັດ N5206
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 22:31 น.
ເບິ່ງ 96 ເທື່ອ
26 OPPO R7f ລອມສູນ
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 22:27 น.
ເບິ່ງ 101 ເທື່ອ
25 OPPO R831L
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 1:25 น.
ເບິ່ງ 102 ເທື່ອ
24 OPPO R829 ຜ່ານແມັມ
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 1:23 น.
ເບິ່ງ 98 ເທື່ອ
23 OPPO A33f OPPO Mirror 5 Lite ລວມຟາຍ
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 1:18 น.
ເບິ່ງ 129 ເທື່ອ
22 OPPO N1 ຜ່ານຄອມ
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 1:16 น.
ເບິ່ງ 93 ເທື່ອ
21 OPPO A33w ຜ່ານ Smartphone Flash
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 1:14 น.
ເບິ່ງ 95 ເທື່ອ
20 OPPO 1s ( 1601 ) ລອມສູນ ຜ່ານແມັມ
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 1:12 น.
ເບິ່ງ 101 ເທື່ອ
19 OPPO R5 R8106 ລວມຟາຍ
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 1:09 น.
ເບິ່ງ 127 ເທື່ອ
18 OPPO Find 3 ( X9015 ) ຜ່ານແມັມ
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 1:03 น.
ເບິ່ງ 105 ເທື່ອ
17 OPPO R829T by sptool
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:56 น.
ເບິ່ງ 101 ເທື່ອ
16 OPPO F1s ລວມຟາຍ
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:51 น.
ເບິ່ງ 138 ເທື່ອ
15 OPPO F1 Plus ລວມຟາຍ
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:48 น.
ເບິ່ງ 119 ເທື່ອ
14 OPPO A51f ( Mirror 5 )
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:47 น.
ເບິ່ງ 111 ເທື່ອ
13 OPPO U7011 ຜ່ານໂປຣແກຣມ
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:45 น.
ເບິ່ງ 98 ເທື່ອ
12 OPPO X909 / X909AS ຜ່ານໂປຣແກຣມ
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:44 น.
ເບິ່ງ 116 ເທື່ອ
11 OPPO A37f ຜ່ານແມັມ
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:43 น.
ເບິ່ງ 122 ເທື່ອ
10 OPPO A39 ຜ່ານແມັມ
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:42 น.
ເບິ່ງ 105 ເທື່ອ
9 OPPO F1ແລະF1 Plus ແກ້ແອັດເຄົ້າ
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:37 น.
ເບິ່ງ 314 ເທື່ອ
8 OPPO Joy 3 A11w ຜ່ານແມັມ
ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:33 น.
ເບິ່ງ 126 ເທື່ອ
7 OPPO r2001 ຜ່ານ SPTOOL
ເມື່ອວັນທີ 10 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:35 น.
ເບິ່ງ 153 ເທື່ອ
6 OPPO 3006 ອັບຜ່ານ OTA
ເມື່ອວັນທີ 31 ມັງກອນ 2017 ເວລາ 13:21 น.
ເບິ່ງ 212 ເທື່ອ
5 ROM OPPO R5 R8106 by computer
ເມື່ອວັນທີ 31 ມັງກອນ 2017 ເວລາ 13:10 น.
ເບິ່ງ 97 ເທື່ອ
4 OPPO R8111 sptool
ເມື່ອວັນທີ 30 ມັງກອນ 2017 ເວລາ 13:11 น.
ເບິ່ງ 129 ເທື່ອ
3 ROM OPPO F1 ຫລື F1f ຫລື F1W ແຟັດຜ່ານຄອມ
ເມື່ອວັນທີ 30 ມັງກອນ 2017 ເວລາ 13:07 น.
ເບິ່ງ 91 ເທື່ອ
2 ROM OPPO A37F
ເມື່ອວັນທີ 29 ມັງກອນ 2017 ເວລາ 15:45 น.
ເບິ່ງ 137 ເທື່ອ
1 R1011 MT6572
ເມື່ອວັນທີ 24 ມັງກອນ 2017 ເວລາ 17:17 น.
ເບິ່ງ 128 ເທື່ອ
ຄົ້ນຫາ...
@Copyright: 2017-2021 VN-Soft
Big Telecomlaos Support